Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Casa La Vall. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Daarom raden wij u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Casa La Vall gaat zorgvuldig om met uw privacy en zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Casa La Vall neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om van of over gasten verkregen persoonlijke informatie zoveel mogelijk te beschermen tegen diefstal, verlies en onbevoegd gebruik. Casa La Vall is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van overeengekomen transacties en de wijze waarop dergelijke websites of aanbieders met privacy omgaan. Voor alle doeleinden zijn de relaties tussen Casa La Vall en gebruikers van haar diensten onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie van de Spaanse rechtbank, waartoe de partijen zich uitdrukkelijk hebben verbonden en die bevoegd zijn voor de beslechting van alle geschillen die ontstaan.

Via de website https://www.casalavall.nl worden privacygevoelige en persoonsgegevens verwerkt. Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt waaronder:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens te beperken tot de persoonsgegevens welke nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook vragen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw verzoek ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van de website en diensten van Casa La Vall, laat u bepaalde (persoons)gegevens achter. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Deze persoonsgegevens zullen wij niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daartoe vooraf toestemming hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Bij het gebruiken van de website en het versturen van een (verzoek tot) reservering, verstrekt u persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens en verwerken de volgende gegevens:

 • voornaam en achternaam;
 • adresgegevens;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • paspoortnummer/nummer identiteitskaart;
 • geboortedatum/geboorteplaats.

Bij aankomst maken wij een scan/kopie van uw identiteitsbewijs en dat van uw medegasten. Deze kopie zal conform de wettelijke verplichting niet langer dan 1 jaar door ons beschikbaar gehouden worden voor de Guardia Civil. Voornoemde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van reserveringsaanvragen, boekingen en betalingen;
 • het verzenden van een eventuele nieuwsbrief;
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld een e-mailbericht;
 • het opstellen van een factuur.

Bewaartermijn

De gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en/of dit wettelijk gezien noodzakelijk is voor officiële (overheids)diensten zoals bijvoorbeeld de belastingdienst.

Nieuwsbrief

Wij kunnen per e-mail contact met u opnemen en als u hiervoor toestemming hebt gegeven, een nieuwsbrief toezenden. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

Verstrekking aan derden

De door u verstrekte gegevens worden uitsluitend aan derde partijen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en uw reservering/boeking. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken als u hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

In dit kader zijn wij verplicht aan de Guardia Civil de volgende gegevens te verstrekken voor iedere gast: voornaam, achternaam, geboortedatum, nummer identiteitsbewijs, soort identiteitsbewijs, datum van uitgifte en geldigheid. Een kopie van deze opgave zal, tezamen met de scan van uw identiteitsbewijs, conform de wettelijke verplichting, niet langer dan 1 jaar door ons beschikbaar gehouden worden voor de Guardia Civil.

Cookies

Op onze website kan gebruik worden gemaakt van cookies. Voor meer informatie hierover leest u onze Cookieverklaring.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Daarom raden wij u aan de privacyverklaring van betreffende website(s) te lezen alvorens van de website(s) gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op de website van Casa La Vall worden gepubliceerd.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u per e-mail bij ons indienen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om zich adequaat te identificeren.

Contactgegevens Casa La Vall

Als u vragen heeft over uw privacy en onze privacyverklaring, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar casalavall@hotmail.com

Casa La Vall
Carrer D’Enmig 24
03787 Benialí, Vall de Gallinera
Spanje